Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden 2011

 

Algemeen

De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op elke verkoop en levering van goederen en diensten aan klanten/opdrachtgevers van Rolleon. (Rollen.nl)


Aanbiedingen

Offertes en prijsopgaven hebben algemeen een geldigheidsduur van 10 dagen en zijn geheel vrijblijvend.


Het aangaan van overeenkomsten

Het aangaan van een overeenkomst is bindend nadat Rolleon een ondertekende overeenkomst heeft ontvangen van de klant/opdrachtgever. Wij houden ons het recht voor bestellingen te weigeren indien daar aanleiding toe is.


Leveringen

Leveringen van standaard rollenbanen rollen word binnen Nederland & Belgiƫ binnen 3 werkdagen gerealiseerd na ontvangst van de betaling, zo lang de voorraad strekt. Uitzonderingen hierop worden mondeling/ schriftelijk overeengekomen.


Overmacht

Bij overmacht worden onze leverings- en andere verplichtingen opgeschort, tot het moment waarop wij weer redelijkerwijs in staat worden geacht aan onze leveringsplichten te kunnen voldoen. Omstandigheden die als overmacht aangemerkt kunnen worden, zijn onder meer bedrijfs-, verkeers- en/of transportstoringen, werkstakingen, onvoorziene technische complicaties, enzovoorts.


Annuleringen

Onverminderd ons recht nakoming te vorderen van de overeenkomst zal ons recht op schadevergoeding, ingeval een door ons met een klant/opdrachtgever gesloten overeenkomst door de klant/opdrachtgever wordt geannuleerd, een onverbrekelijk deel uitmaken van die overeenkomst, waarbij de vordering tot schadevergoeding in zodanig geval wordt beschouwd als een vordering tot nakoming van de overeenkomst.


Prijzen

Al onze prijzen zijn exclusief het geldende btw-tarief en verzendkosten. Vermelde prijzen zijn inclusief administratiekosten en verpakkingskosten.


Betalingscondities

Het verschuldigde/openstaande bedrag moet voor verzending van de goederen zijn overgemaakt op de rekening van Rolleon of direct bij afhalen voldaan worden.


Aansprakelijkheid

Rolleon aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiend uit gebruik en/of interpretatie van informatie- en dataproducten en diensten.


Afwijkende voorwaarden

Afwijkende voorwaarden zijn slechts geldig indien en voorzover deze schriftelijk door ons zijn bevestigd. Indien wij schriftelijk akkoord zijn gegaan met de toepassing van afwijkende voorwaarden.